REGULAMIN BIEGU ( II EDYCJA )

REGULAMIN BIEGU

I. CEL

– popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej,
– propagowanie zdrowego trybu życia,
– propagowanie i rozszerzanie idei wolontariatu oraz działań pobudzających zaangażowanie społeczne,
– integracja środowisk w różnych grupach wiekowych,
– promocja Miasta i Gminy Strzegom w Polsce.

II. ORGANIZATORZY

Gmina Strzegom,
ARYZTA POLSKA Sp. z o.o.
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu,
Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu.

III. TERMIN I MIEJSCE

2. ARYZTA PÓŁMARATON STRZEGOM i bieg dodatkowy „Bieg Piekarza” (dystans około 11,5 km) odbędą się 12 października 2019 roku. Start biegu godz. 11.00. Atestowana trasa o długości 21,0975 km prowadzi po jednej pętli w całości po nawierzchni asfaltowej (300 m kostka brukowa w Rynku).
Trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona, z ograniczonym ruchem pojazdów. Na trasie będą znajdowały się trzy punkty odświeżania i odżywiania. Start biegu zlokalizowany będzie w Rynku Strzegomia, meta na ulicy Krótkiej (Park Strzegomskie Planty). W ramach półmaratonu odbędzie się „Bieg Ciasteczkowy” dla dzieci i młodzieży. Biuro zawodów znajdować się będzie w sali sportowej Zespołu Szkół (ul. Krótka 6) i będzie czynne w godz. 7.30 – 10.00

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem 2. ARYZTA PÓŁMARATON STRZEGOM i biegu dodatkowego (zwanych dalej Biegiem) może zostać każda osoba, która do dnia 12.10.2019 r. ukończy 18 lat. W Biegu mogą wziąć udział osoby w wieku 16 –17 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (formularz dostępny w biurze zawodów). Uczestnicy Biegu w wieku 16 –17 lat sklasyfikowani zostaną w kategorii K i M 18.

2. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem (dostępnym w biurze zawodów przy rejestracji) o zdolności do biegu na własną odpowiedzialność.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu biegu w godz. 7.30 –10.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem celem kontroli daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania. Uczestnicy imprezy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. W Biegu pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznego pomiaru czasu poprzez jednorazowe czipy umieszczone w numerze startowym. Ustalenie kolejności uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Na trasie będzie znajdował się elektroniczny punkt kontroli czasu.

6. W czasie trwania Biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych, a także udzielają Organizatorowi zgody na publikację wizerunku uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora. Zawodnicy wyrażają także zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

8. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

9. Ze względów bezpieczeństwa bez zgody organizatora zabroniony jest udział w Biegu osób poruszających się na urządzeniach mechanicznych, rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach.

10. Możliwy jest start w Biegu osób poruszających się z kijkami (trekingowymi i Nordic Walking) jednakże obowiązuje ich taki sam limit czasowy jak innych zawodników.

11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

12. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na inną osobę po wcześniejszej konsultacji i za zgodą Szefa Biura Zawodów.

13. Limit czasu 2. ARYZTA PÓŁMARATON STRZEGOM i Biegu Piekarza wynosi 2 godziny 30 minut. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani. Zakończenie zawodów: godz. 13:30 w stefie mety – Park Strzegomskie Planty.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

Zgłoszenia do 2. ARYZTA PÓŁMARATON STRZEGOM oraz wpłata opłaty wpisowej przelewem na konto przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.super-sport.com.pl Opłata wpisowa wynosi: w terminie do 31 lipca 2019 r. – 60 zł, w terminie od 1 sierpnia do 6 października 2019 r. – 80 zł. Dla mieszkańców gminy Strzegom opłata wpisowa do 6 października 2019 r. wynosi 40 zł. Uczestnicy biegów STRZEGOMSKA DWUNASTKA – BIEGAJMY RAZEM i 2. ARYZTA PÓŁMARATON STRZEGOM – za udział w OBU BIEGACH – otrzymują bonifikatę w kwocie 20 zł. Opłata wpisowa w zależności od terminu jej wniesienia wynosi odpowiednio 40 i 60 zł. (nie dotyczy mieszkańców gminy Strzegom). Zakończenie zgłoszeń elektronicznych 6 października 2019 r. Po tym terminie zgłoszenia do udziału w Biegu będą możliwe wyłącznie w dniu Biegu w Biurze Zawodów, opłata wpisowa w dniu zawodów 100 zł DLA WSZYSTKICH. Dla zapisanych w dniu biegu organizator nie gwarantuje pełnego pakietu (w szczególności medalu) Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie oświadczenia w Biurze Biegu.

W ramach opłaty wpisowej uczestnicy otrzymują:

– elektroniczny pomiar czasu z wynikiem SMS,
– numer startowy,
– praktyczny upominek termoaktywny,
– produkty od partnerów biegu,
– ciepły posiłek regeneracyjny po biegu,
– pamiątkowy medal okolicznościowy po ukończeniu biegu z usługą grawerowania wyniku,
– profesjonalne zdjęcia z trasy biegu.

W pakiecie rozszerzonym Organizator umożliwia nabycie okolicznościowej koszulki termoaktywnej EERLE za dodatkową opłatą w kwocie 50 zł. POBIEGNIJ DLA FUNDACJI RONALDA McDonalda – zaznacz opcję w formularzu i przekaż 10 zł ( lub więcej) dla FUNDACJI. Bieg Ciasteczkowy dla dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.super-sport.com.pl z podziałem na kategorie wiekowe:

Przedszkolaki – roczniki 2013 i młodsze;

Szkoła podstawowa:

– roczniki 2012 – 2010,
– roczniki 2009 – 2007,
– roczniki 2006 – 2004.

Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest płatny i wynosi 5 zł. Opłata wpisowa będzie przyjmowana wyłącznie W DNIU BIEGU podczas weryfikacji w biurze zawodów.

VI. KLASYFIKACJE

W 2. ARYZTA PÓŁMARATON STRZEGOM będą prowadzone klasyfikacje – indywidualne: generalna kobiet i mężczyzn.

Osoby nagradzane w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: M i K 18 (2001 –1990), M i K 30 (1989 –1980), M i K 40 (1979 –1970), M i K 50 (1969 –1960), M i K 60+ (1959 i starsi). Możliwe jest stworzenie kategorii M i K 70+ (1949 i starsi) pod warunkiem zgłoszenia się więcej niż 3 zawodników w danej z kategorii.

Dodatkowo prowadzone będą klasyfikacje:

– indywidualnie generalna kobiet i mężczyzn : ARYZTA Polska – McDonald’s i ich Partnerzy
– indywidualnie generalna kobiet i mężczyzn mieszkańców Gminy Strzegom.

W Biegu dodatkowym (11,5 km) będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna: generalna kobiet i mężczyzn. NIE będą prowadzone inne klasyfikacje.

VII. NAGRODY

W biegu głównym zawodnicy otrzymują nagrody:

– za miejsca 1 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i 1200 zł
– za miejsca 2 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i 800 zł
– za miejsca 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i 500 zł
– za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe
– za miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn ARYZTA Polska – McDonald’s i ich Partnerzy otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe
– za miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn mieszkańców Gminy Strzegom otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe
– za miejsca 1-3 w Biegu dodatkowym klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe
– nagroda specjalna dla najstarszych uczestników w kategorii generalnej K i M.

Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nagrody pieniężne będą przekazane zawodnikom wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy po uzyskaniu wyników badań antydopingowych. Nie ma możliwości przekazania nagrody w gotówce. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na podany rachunek bankowy jest wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia Półmaratonu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator przewiduje kontrolę antydopingową (wyrywkowo 2 zawodników z czołówki klasyfikacji OPEN). W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie z listą WADA w próbce „A” zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki. Organizator nie prowadzi postępowania odwoławczego, wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w oparciu o wytyczne Światowej Agencji Antydopingowej, polskich przepisów antydopingowych, przepisów IAAF i PZLA.

3. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania Biegu.

4. Organizator zapewnia zawodnikom możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni i toalet w miejscu mety i biura zawodów.

5. W dniu Biegu, w godz. 8:00–15:00 będzie czynny depozyt, gdzie będzie można złożyć rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez Organizatora. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

6. Podczas Biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i powiadomienia Organizatora. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.

7. Organizator Biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

8. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników, w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Biurze Zawodów, przed rozpoczęciem biegu.

9. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora.

10. Częścią regulaminu jest załącznik nr 1 – klauzula informacyjna Strzegom.

Strzegom, 10.04.2019 r.

Z upoważnienia Organizatorów:

Dyrektor Biegu: Paweł MOSÓR tel. 608285404, email: pawel.mosor@osir.strzegom.pl
Szef Biura Zawodów: Edward FEDYCZKOWSKI tel. 605416240, email: edward@strzegomska12.eu

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu; 58-150 Strzegom Rynek 38 NIP 8841772834
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę pisać na podany adres email: edward@strzegomska12.eu
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email przetwarzane będą w celu udziału w 2. ARYZTA Półmaraton Strzegom i promocji tej imprezy przez Administratora oraz w celu wyłonienia laureatów biegu (na podstawie art. 6 ust 1 pkt a).
4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez czas organizacji biegu przez okres wymagany przez przepisy prawa.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane między innymi współorganizatorom Biegu firmie ARYZTA Polska Sp. z o.o. , firmie Datasport prowadzącej zapisy, pomiar czasu i opracowanie wyników biegów a także w razie konieczności organom ścigania i służbie medycznej na podstawie przepisów prawa do zapewnienia organizacji i bezpieczeństwa Biegu.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zapisów i uczestniczenia w 2. ARYZTA Półmaraton Strzegom.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kliknij aby pobrać REGULAMIN

Back to top button