REGULAMIN BIEGU ( III EDYCJA )

3. Wirtualny ARYZTA Półmaraton Strzegom 10 – 11 października 2020 r.

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej.
 2. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.
 3. Umożliwienie współzawodnictwa sportowego uczestnikom wydarzenia.
 4. Promocja Miasta i Gminy Strzegom oraz sponsora tytularnego wydarzenia – ARYZTA Polska.

II. ORGANIZATOR IMPREZY

 1. Organizatorami Biegu są: Gmina Strzegom, ARYZTA POLSKA Sp. z o.o., Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu, Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu, Strzegomskie Centrum Kultury.
 2. Dane teleadresowe Organizatora: www.aryzta-polmaraton.strzegom.pl, edward@strzegomska12.eu, www.facebook.com/aryztapolmaratonstrzegom.

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Bieg ma charakter wirtualny.
 2. Data: 10-11 października 2020 r.
 3. Bieg odbędzie się w dowolnym miejscu w Polsce i na Świecie.
 4. Dystans: Półmaraton /21,1 km/ oraz Bieg Piekarza /11,5 km/.
 5. Zawodnik wybrany przez siebie dystans może pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz dystansu społecznego.
 6. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. TRASA / POMIAR CZASU.

 1. Każdy z uczestnik Biegu dystans pokonuje biegiem lub marszobiegiem.
 2. Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę startu czasu trwania biegu oraz zakończenia aktywności.
 3. Każdy uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem /aplikacją/ rejestrującym (Endomondo, Strava, Garmin, Suunto, Polar). Ważne, aby była możliwość przesłania wyeksportowanego pliku .gpx lub .tcx oraz zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.
 4. Wyeksportowane pliki zrzuty/pliki należy przesłać do 12.10.2020 r. do godz. 23.59 za pośrednictwem systemu Super-Sport (link pojawi się na stronie zapisów).
 5. Przesłane dane muszą zawierać informacje takie jak: trasa, pokonany dystans, data, czas biegu oraz opcjonalnie dwa zdjęcia z trasy biegu.

V. LIMIT CZASU

 1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu na pokonanie wybranego dystansu.

VI. UCZESTNICTWO – ZAPISY

 1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu ukończą 16 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.supersport.com.pl oraz dokonanie opłaty wpisowej w nieprzekraczalnym terminie 07.10.2020 r.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest podać aktualny adres korespondencyjny, o ile zainteresowany jest wysyłką pakietu startowego pocztą.
 5. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.
 6. POBIEGNIJ DLA FUNDACJI RONALDA McDonalda – zaznacz opcję w formularzu i przekaż 10 zł (lub więcej) dla FUNDACJI.

VII. PAKIET STARTOWY

 1. Pakiet startowy będzie dostępny w dwóch wersjach: BASIC i PREMIUM. Pakiet BASIC zawierał będzie: obsługę elektroniczną, numer startowy /plik pdf wysyłany na adres email/, okolicznościowy medal odlewany, workoplecak oraz praktyczny gadżet od sponsora tytularnego. Pakiet PREMIUM będzie dodatkowo zawierał okolicznościową koszulkę termoaktywną.
 2. Pakiety będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Mickiewicza 2 lub otrzymać drogą pocztową na adres wskazany podczas rejestracji.
 3. Pakiety wysyłane będą w ciągu 2 tygodni od zakończenia biegu. Koszt wysyłki ponoszą Organizatorzy.

VIII. OPŁATY

Opłata wpisowa wynosi:

Pakiet BASIC – 30 zł. Pakiet PREMIUM – 60 zł.

Opłatę należy wnosić na rachunek:

AMATORSKI KLUB SPORTOWY /AKS Strzegom/
UL. RYNEK 38, 58-150 Strzegom
Nr konta: 84 1090 2343 0000 0001 4436 0663

IX. KLASYFIKACJE

W biegu głównym na dystansie Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. Generalna (kobiet i mężczyzn)
 2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
  M i K 18 (2004 –1991), M i K 30 (1990 –1981), M i K 40 (1980 –1971), M i K 50 (1970 –1961), M i K 60+ (1960 – 1951) M i K 70+ (1950 i starsi).
 3. Dodatkowo prowadzone będą klasyfikacje:
  – indywidualnie generalna kobiet i mężczyzn : ARYZTA Polska i Partnerzy
  – indywidualnie generalna kobiet i mężczyzn mieszkańców Gminy Strzegom.
 4. W Biegu Piekarza (11,5 km) będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna: generalna kobiet i mężczyzn. NIE będą prowadzone inne klasyfikacje.

X. WYNIKI

 1. Po ukończeniu Biegu, Uczestnik przesyła swój za pośrednictwem systemu Super Sport (link pojawi się na stronie zapisów). Zgłoszenie wyniku wymaga dołączenia wyeksportowanego pliku .gpx lub .tcx /zrzutu ekranu/ oraz opcjonalnie dołączenia zdjęć z pokonanej trasy.
 2. Na podstawie przesłanych zrzutów ekranów/plików z urządzeń rejestrujących o których mowa w pkt IV, Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki oraz publikował je na stronie www.super-sport.com.pl.
 3. Zgłoszenia wyników można wysłać tylko jeden raz.
 4. Zgłoszenie niepełne np. bez informacji o dystansie nie będą brane pod uwagę.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 5. Częścią regulaminu jest załącznik nr 1 – klauzula informacyjna.

Strzegom, 04.08.2020 r.

Z upoważnienia Organizatorów:

Szef Biura Zawodów: Edward FEDYCZKOWSKI tel. 605416240, email: edward@strzegomska12.eu

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu; 58-150 Strzegom Rynek 38 NIP 8841772834
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę pisać na podany adres email: edward@strzegomska12.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email przetwarzane będą w celu udziału w ARYZTA Półmaraton Strzegom i promocji tej imprezy przez Administratora oraz w celu wyłonienia laureatów biegu (na podstawie art. 6 ust 1 pkt a).
 4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez czas organizacji biegu przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane między innymi współorganizatorom Biegu firmie ARYZTA Polska Sp. z o.o. , firmie SuperSport prowadzącej zapisy i opracowanie wyników biegów, a także w razie konieczności organom ścigania i służbie medycznej na podstawie przepisów prawa do zapewnienia organizacji i bezpieczeństwa Biegu.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zapisów i uczestniczenia w ARYZTA Półmaraton Strzegom.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

Kliknij aby pobrać REGULAMIN

Back to top button